ทำไมต้องให้เด็ก และเยาวชน เรียนการเขียนโปรแกรม

 Everybody in this country should learn how to program a computer…

…because it teaches you how to think.

Steve Jobs

 

 การเรียนเขียนโปรแกรมเป็นกระบวนการสร้างวิธีการคิด สร้างจินตนาการ ความคิดริเริ่ม (Creative) ความคิดเป็นระบบ (Systematic) มีเหตุมีผล (Logical idea) เปลี่ยนจินตนาการ ความคิดให้เป็นรูปธรรม และเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา (Problem solving) ทำงานร่วมกันได้ (Teamwork) ตรงใจกับเด็กรุ่นใหม่ที่เป็น Digital native

 ปรัชญาการเรียนรู้จากการเขียนโปรแกรม อยู่ที่การวางกระบวนการคิด วางแนวทางการดำเนินการ ลำดับขั้นตอนการคิดแก้ปัญหา (Algorithm) แล้วนำแนวทางการคิดนั้นมาสู่การเขียนลำดับคำสั่งการทำงาน (Programming)

 การเขียนโปรแกรมจึงมีช่วยในเรื่อง การสร้างทักษะ กระบวนการคิด การวิเคราะห์ สร้างความคิดที่เป็นขั้นตอน การเขียนโปรแกรมยังเข้ามาสนับสนุนการเรียนรู้ในศาสตร์ที่บูรณาการกับศาสตร์อื่นได้มาก ทั้งศาสตร์การคำนวณ ศาสตร์ทางด้านการทำ Data analysis ทางวิทยาศาสตร์

 ในประเทศสิงค์โปร์ จัดวิชาการด้านนี้ไว้ในลำดับที่สำคัญ ที่จะให้นักเรียนสิงค์โปร์ทุกคน เขียน code ได้ แม้แต่ ประธานาธิบดีอเมริกัน ก็ประกาศว่า จะให้คนอเมริกันทุกคนมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาการคำนวณ Computing Science น่าเสียดายที่ การศึกษาไทยให้ความสำคัญในเรื่องนี้ค่อนข้างต่ำ เพราะเราจัดวิชาการทางด้านนี้เข้าไปไว้กับกลุ่มสาระ การงานพื้นฐานอาชีพ เพื่อให้เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ อีกทั้งหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาเด็ก ก็ยังมองไม่เห็นความสำคัญทางด้านนี้ แต่ยังอยากให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

 อาทิตย์นี้ได้มีโอกาสมาบรรยายให้ครู ในหัวข้อ ทำไมต้องให้เด็กนักเรียน เรียนการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ นำเสนอแนวคิด และตัวอย่างให้กับครู นำไปเปิดการเรียนการสอนการเขียน code ในโรงเรียน ที่มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

โดย.........ยืน ภู่วรวรรณ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของศูนย์โอลิมปิกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไปแข่งขันโอลิมปิกระดับระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 สาขา คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 คน

นายธันยบูรณ์ ธนูสนธิ์ ชั้น ม.3/10 นายพาทิศ ศรีบุรี ชั้น ม.5/9 และนายชินวัชร์ ไชยเดช ชั้น ม.5/9

ได้รับเหรียญทองแดง และคะแนนรวมสูงสุดในระดับภาคเหนือ จำนวน 1 คน นายชินวัชร์ ไชยเดช ชั้น ม.5/9ชนะเลิศการแข่งขันเขียนโปรแกรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย iCode 2016 

วันที่14 สิงหาคม 2559 ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชนะเลิศการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559

โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 19 สิงหาคม 2559


ชนะเลิศ ทีม Godlike


รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทีม Divide & Conquer
โล่รางวัลเกียรติยศ ระดับยอดเยี่ยม ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตามโครงการประเมินคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2558
วีดีโอแนะนำ

แนะนำบทเรียน

 วิธีการสมัครสมาชิก


 เริ่มต้นกับการโปรแกรม 

 เครื่องมือช่วยในการเขียนผังงาน 


  เครื่องมือช่วยในการเขียนโปรแกรมภาษาซี 

 

  ข้าม ข่าวและประกาศ

  ข่าวและประกาศ

  (ยังไม่มีข่าว)

  ข้าม บทเรียนข้าม เข้าสู่ระบบข้าม Navigationข้าม สำรวจตัวเอง
  ข้าม ติดต่อผ่าน Facebookข้าม QR code websiteข้าม ช่องทางติดต่อสื่อสารข้าม Calendarข้าม หน้าหลักข้าม กิจกรรมล่าสุดข้าม Online users
  By Kruarunee chaipichit