ศึกษาภาษาคอมพิวเตอร์  หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  ขั้นตอนการเขียนและพัฒนาโปรแกรม  โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี  องค์ประกอบของภาษาซี  คำสั่งในการรับและแสดงผลข้อมูล  คำสั่งควบคุมในการทำงาน  ตัวแปร  Array  ฟังชัน (Function)  พอยน์เตอร์  (Pointer)  และการประยุกต์การเขียนโปรแกรม

          ให้ผู้เรียนทำกิจกรรม  ฝึกปฏิบัติตามใบงานที่กำหนด  ทำการทดสอบความรู้ประยุกต์การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

นักเรียนจะต้องมีความรับผิดชอบในการทำงาน  มีความซื่อสัตย์  และมีนิสัยที่ดีในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  สามารถนำความรู้ที่ได้ไปบูรณาการกับรายวิชาอื่น ๆ และนำไปใช้ในการพัฒนาความรู้ขั้นต่อไปได้


By Kruarunee chaipichit